char = T;code = 84
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = I;code = 73
char = S;code = 83
char = N;code = 78
char = /;code = 47
char = R;code = 82
char = P;code = 80
char = S;code = 83
char = ;code = 32
char = 2;code = 50
char = 0;code = 48
char = 0;code = 48
char = 3;code = 51
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = u;code = 117
char = p;code = 112
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = h;code = 104
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = :;code = 58
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = 3;code = 51
char = ;code = 32
char = y;code = 121
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = .;code = 46
result sql = The ISN/RPS 2003 classification of lupus nephritis: an assessment at 3 years.
The ISN/RPS 2003 classification of lupus nephritis: an assessment at 3 years.
char = T;code = 84
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = 2;code = 50
char = 0;code = 48
char = 0;code = 48
char = 3;code = 51
char = ;code = 32
char = I;code = 73
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = S;code = 83
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = N;code = 78
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = h;code = 104
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = I;code = 73
char = S;code = 83
char = N;code = 78
char = );code = 41
char = /;code = 47
char = R;code = 82
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = P;code = 80
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = S;code = 83
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = R;code = 82
char = P;code = 80
char = S;code = 83
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = C;code = 67
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = u;code = 117
char = p;code = 112
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = h;code = 104
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = L;code = 76
char = N;code = 78
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = g;code = 103
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = b;code = 98
char = i;code = 105
char = g;code = 103
char = u;code = 117
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = z;code = 122
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = a;code = 97
char = j;code = 106
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = 1;code = 49
char = 9;code = 57
char = 8;code = 56
char = 2;code = 50
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = W;code = 87
char = H;code = 72
char = O;code = 79
char = ;code = 32
char = C;code = 67
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = u;code = 117
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = s;code = 115
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = g;code = 103
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = b;code = 98
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = g;code = 103
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = m;code = 109
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = C;code = 67
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = V;code = 86
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = u;code = 117
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = b;code = 98
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = g;code = 103
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = f;code = 102
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = L;code = 76
char = N;code = 78
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = I;code = 73
char = V;code = 86
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = g;code = 103
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = L;code = 76
char = N;code = 78
char = ;code = 32
char = I;code = 73
char = V;code = 86
char = -;code = 45
char = S;code = 83
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = b;code = 98
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = L;code = 76
char = N;code = 78
char = ;code = 32
char = I;code = 73
char = V;code = 86
char = -;code = 45
char = G;code = 71
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = I;code = 73
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = p;code = 112
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = L;code = 76
char = N;code = 78
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = k;code = 107
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = f;code = 102
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = L;code = 76
char = N;code = 78
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = S;code = 83
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = u;code = 117
char = b;code = 98
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = I;code = 73
char = S;code = 83
char = N;code = 78
char = /;code = 47
char = R;code = 82
char = P;code = 80
char = S;code = 83
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = c;code = 99
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = f;code = 102
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = -;code = 45
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = S;code = 83
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = d;code = 100
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = p;code = 112
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = L;code = 76
char = N;code = 78
char = ;code = 32
char = I;code = 73
char = V;code = 86
char = -;code = 45
char = S;code = 83
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = L;code = 76
char = N;code = 78
char = ;code = 32
char = I;code = 73
char = V;code = 86
char = -;code = 45
char = G;code = 71
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = a;code = 97
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = g;code = 103
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = I;code = 73
char = V;code = 86
char = -;code = 45
char = S;code = 83
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = I;code = 73
char = V;code = 86
char = -;code = 45
char = G;code = 71
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = g;code = 103
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = I;code = 73
char = m;code = 109
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = I;code = 73
char = S;code = 83
char = N;code = 78
char = /;code = 47
char = R;code = 82
char = P;code = 80
char = S;code = 83
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = o;code = 111
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = m;code = 109
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = b;code = 98
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = u;code = 117
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = b;code = 98
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = y;code = 121
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = I;code = 73
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = L;code = 76
char = N;code = 78
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = I;code = 73
char = V;code = 86
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = A;code = 65
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = a;code = 97
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = I;code = 73
char = S;code = 83
char = N;code = 78
char = /;code = 47
char = R;code = 82
char = P;code = 80
char = S;code = 83
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = z;code = 122
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = s;code = 115
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
result sql = The 2003 International Society of Nephrology (ISN)/Renal Pathology Society (RPS) Classification of lupus nephritis (LN) was designed to eliminate ambiguities and standardize definitions. Major changes from the 1982 Modified WHO Classification include the elimination of the normal biopsy category and the subcategories of membranous Class V, the introduction of sharper distinctions between the classes, and the addition of subcategories within diffuse LN (class IV) for predominantly segmental (LN IV-S) and global (LN IV-G) lesions. It stipulates that sclerotic glomeruli owing to scarred LN should be taken into account when assessing the percentage of glomeruli affected by LN. Since its publication, the ISN/RPS classification has been used successfully in a number of clinical-pathologic studies. Several studies addressing the relationship between LN IV-S and LN IV-G have failed to identify a significantly worse outcome in IV-S than IV-G, although there were some differences in presenting clinical and pathologic features. Importantly, the ISN/RPS classification has achieved its goal of improved interobserver reproducibility. Its use has increased the percentage of LN biopsies meeting criteria for class IV. As it gains widespread acceptance, the ISN/RPS classification is already providing a standardized approach to renal biopsy interpretation needed to compare outcome data across centers.

Publication: Kidney Int. 2007 Mar ;71(6)::491-5.
Publication Date: 2007 Mar
Study Author(s): Markowitz, G S;D'Agati, V D;
Institution: Department of Pathology, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York, New York 10032, USA. [email protected]
Shortcut link to this study:
The 2003 International Society of Nephrology (ISN)/Renal Pathology Society (RPS) Classification of lupus nephritis (LN) was designed to eliminate ambiguities and standardize definitions. Major changes from the 1982 Modified WHO Classification include the elimination of the normal biopsy category and the subcategories of membranous Class V, the introduction of sharper distinctions between the classes, and the addition of subcategories within diffuse LN (class IV) for predominantly segmental (LN IV-S) and global (LN IV-G) lesions. It stipulates that sclerotic glomeruli owing to scarred LN should be taken into account when assessing the percentage of glomeruli affected by LN. Since its publication, the ISN/RPS classification has been used successfully in a number of clinical-pathologic studies. Several studies addressing the relationship between LN IV-S and LN IV-G have failed to identify a significantly worse outcome in IV-S than IV-G, although there were some differences in presenting clinical and pathologic features. Importantly, the ISN/RPS classification has achieved its goal of improved interobserver reproducibility. Its use has increased the percentage of LN biopsies meeting criteria for class IV. As it gains widespread acceptance, the ISN/RPS classification is already providing a standardized approach to renal biopsy interpretation needed to compare outcome data across centers.
PMID: 17264872

Have comments? Post them here:

comments powered by Disqus

Get breaking news about nutritional cures, dangerous chemicals, superfoods . and more.

Subscribe to the FREE Natural News email newsletter. Your privacy is protected.