char = W;code = 87
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = ';code = 39
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = f;code = 102
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = y;code = 121
char = .;code = 46
result sql = Whole cow's milk in infancy.
Whole cow's milk in infancy.
char = E;code = 69
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = u;code = 117
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = ';code = 39
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = F;code = 70
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = w;code = 119
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = u;code = 117
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = ';code = 39
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = u;code = 117
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = f;code = 102
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = y;code = 121
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = d;code = 100
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = W;code = 87
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = g;code = 103
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = q;code = 113
char = u;code = 117
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = f;code = 102
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = ';code = 39
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = a;code = 97
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = h;code = 104
char = y;code = 121
char = d;code = 100
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = E;code = 69
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = x;code = 120
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = ';code = 39
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = g;code = 103
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = B;code = 66
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = b;code = 98
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = x;code = 120
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = ';code = 39
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = y;code = 121
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = 1;code = 49
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = -;code = 45
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = v;code = 118
char = o;code = 111
char = i;code = 105
char = d;code = 100
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = v;code = 118
char = a;code = 97
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = b;code = 98
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = ';code = 39
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = u;code = 117
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = ';code = 39
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = y;code = 121
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = T;code = 84
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = g;code = 103
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = f;code = 102
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = k;code = 107
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = I;code = 73
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = v;code = 118
char = a;code = 97
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = b;code = 98
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = -;code = 45
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = m;code = 109
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = ';code = 39
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = y;code = 121
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = .;code = 46
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
result sql = Early introduction of whole cow's milk may lead to iron deficiency anemia. From a nutritional point of view, it is best to delay the introduction of whole cow's milk until the infant is one year old. While there is no evidence to suggest adverse clinical sequelae associated with the increased renal solute load in healthy infants, feeding with whole cow's milk would narrow the margin of safety in situations that may lead to dehydration. Early exposure to cow's milk proteins increases the risk of developing allergy to milk proteins. Because of the possible association between early exposure to cow's milk proteins and risk for type 1 diabetes mellitus, breast-feeding and avoidance of commercially available cow's milk and products containing intact cow's milk protein during the first year of life are strongly encouraged in families with a strong history of insulin dependent diabetes mellitus. The authors suggest that the optimal food in infancy is human breast milk. If human milk is not available, it is preferred that iron-fortified formulas rather than whole cow's milk be used during the first year of life.

Publication: Paediatr Child Health 2003 Sep ;8(7)::419-21.
Publication Date: 2003 Sep
Study Author(s): Leung, Alexander Kc;Sauve, Reginald S;
Institution: Deparment of Paediatrics, University of Calgary and the Alberta Children's Hospital, Calgary, Alberta. [email protected]
Shortcut link to this study:
Early introduction of whole cow's milk may lead to iron deficiency anemia. From a nutritional point of view, it is best to delay the introduction of whole cow's milk until the infant is one year old. While there is no evidence to suggest adverse clinical sequelae associated with the increased renal solute load in healthy infants, feeding with whole cow's milk would narrow the margin of safety in situations that may lead to dehydration. Early exposure to cow's milk proteins increases the risk of developing allergy to milk proteins. Because of the possible association between early exposure to cow's milk proteins and risk for type 1 diabetes mellitus, breast-feeding and avoidance of commercially available cow's milk and products containing intact cow's milk protein during the first year of life are strongly encouraged in families with a strong history of insulin dependent diabetes mellitus. The authors suggest that the optimal food in infancy is human breast milk. If human milk is not available, it is preferred that iron-fortified formulas rather than whole cow's milk be used during the first year of life.
PMID: 20019947

Have comments? Post them here:

comments powered by Disqus

Get breaking news about nutritional cures, dangerous chemicals, superfoods . and more.

Subscribe to the FREE Natural News email newsletter. Your privacy is protected.