char = Z;code = 90
char = i;code = 105
char = k;code = 107
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = V;code = 86
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = E;code = 69
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = G;code = 71
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = b;code = 98
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = P;code = 80
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = :;code = 58
char = ;code = 32
char = N;code = 78
char = e;code = 101
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = C;code = 67
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = p;code = 112
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = Z;code = 90
char = i;code = 105
char = k;code = 107
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = V;code = 86
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = .;code = 46
result sql = Zika Virus as an Emerging Global Pathogen: Neurological Complications of Zika Virus.
Zika Virus as an Emerging Global Pathogen: Neurological Complications of Zika Virus.
char = Z;code = 90
char = i;code = 105
char = k;code = 107
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = Z;code = 90
char = I;code = 73
char = K;code = 75
char = V;code = 86
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = -;code = 45
char = b;code = 98
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = b;code = 98
char = o;code = 111
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = F;code = 70
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = P;code = 80
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = A;code = 65
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = .;code = 46
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = >;code = 62
char = I;code = 73
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = w;code = 119
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = k;code = 107
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = b;code = 98
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = Z;code = 90
char = I;code = 73
char = K;code = 75
char = V;code = 86
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = i;code = 105
char = m;code = 109
char = m;code = 109
char = u;code = 117
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = p;code = 112
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = m;code = 109
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = b;code = 98
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = Z;code = 90
char = i;code = 105
char = k;code = 107
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = A;code = 65
char = f;code = 102
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = A;code = 65
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = u;code = 117
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = q;code = 113
char = u;code = 117
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = p;code = 112
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = R;code = 82
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = g;code = 103
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = Z;code = 90
char = I;code = 73
char = K;code = 75
char = V;code = 86
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = g;code = 103
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = e;code = 101
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = b;code = 98
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = f;code = 102
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = C;code = 67
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = Z;code = 90
char = I;code = 73
char = K;code = 75
char = V;code = 86
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = G;code = 71
char = u;code = 117
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = -;code = 45
char = B;code = 66
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = r;code = 114
char = é;code = 233
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = y;code = 121
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = W;code = 87
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = w;code = 119
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = p;code = 112
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = v;code = 118
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = x;code = 120
char = u;code = 117
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = .;code = 46
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = >;code = 62
char = Z;code = 90
char = i;code = 105
char = k;code = 107
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = g;code = 103
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = q;code = 113
char = u;code = 117
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = g;code = 103
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = l;code = 108
char = d;code = 100
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = O;code = 79
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = o;code = 111
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = u;code = 117
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = b;code = 98
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = v;code = 118
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = >;code = 62
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = >;code = 62
result sql = Zika virus (ZIKV) is an emerging arthropod-borne virus (arbovirus) in the genus Flavivirus that has caused a widespread outbreak of febrile illness, is associated with neurological disease, and has spread across the Pacific to the Americas in a short period.
In this review, we discuss what is currently known about ZIKV, neuroimmunologic complications, and the impact on global human health. Zika virus spread across Africa and Asia in part owing to unique genomic evolutionary conditions and pressures resulting in specific human disease manifestations, complications, and pathogenesis. Recent data suggest that acute ZIKV infection in pregnant women may result in acute infection of fetal tissue and brain tissue, causing microcephaly and potentially severe debilitation of the infant or even death of the fetus. Cases of acute ZIKV are also associated with Guillain-Barré syndrome. With the increased number of cases, new complications such as ocular involvement and sexual transmission have been reported.
Zika virus is an emerging viral pathogen with significant consequences on human health throughout the world. Ongoing research into this pathogen is urgently needed to produce viable vaccine and therapeutic options.


Publication: JAMA Neurol 2016 May
Publication Date: May 2016
Study Author(s): Beckham J David JD ; Pastula Daniel M DM ; Massey Aaron A ; Tyler Kenneth L KL ;
Institution: Neuro-Infectious Disease Group, Department of Neurology, University of Colorado School of Medicine, Aurora2Division of Infectious Diseases, Department of Medicine, University of Colorado School of Medicine, Aurora.
Shortcut link to this study:
Zika virus (ZIKV) is an emerging arthropod-borne virus (arbovirus) in the genus Flavivirus that has caused a widespread outbreak of febrile illness, is associated with neurological disease, and has spread across the Pacific to the Americas in a short period.
In this review, we discuss what is currently known about ZIKV, neuroimmunologic complications, and the impact on global human health. Zika virus spread across Africa and Asia in part owing to unique genomic evolutionary conditions and pressures resulting in specific human disease manifestations, complications, and pathogenesis. Recent data suggest that acute ZIKV infection in pregnant women may result in acute infection of fetal tissue and brain tissue, causing microcephaly and potentially severe debilitation of the infant or even death of the fetus. Cases of acute ZIKV are also associated with Guillain-Barré syndrome. With the increased number of cases, new complications such as ocular involvement and sexual transmission have been reported.
Zika virus is an emerging viral pathogen with significant consequences on human health throughout the world. Ongoing research into this pathogen is urgently needed to produce viable vaccine and therapeutic options.

PMID: 27183312

Have comments? Post them here:

comments powered by Disqus

Get breaking news about nutritional cures, dangerous chemicals, superfoods . and more.

Subscribe to the FREE Natural News email newsletter. Your privacy is protected.